REGULAMIN

Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej
MEATing 2024

Par. 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2024, zwanego dalej Kongresem MEATing 2024, organizowanego na terenie MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, znajdującego się pod adresem: ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Kongres MEATing 2024 odbędzie się w dniach 14-15 maja 2024 r.
 2. Regulamin niniejszy określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
 3. Regulamin został zamieszczony na stronie www.meating.pl zwanej dalej stroną Kongresu.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Kongresu.
 5. Organizatorem Kongresu MEATing 2024 jest wydawca miesięcznika „Rzeźnik polski” – firma PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3, posiadająca NIP: 754-153-39-29.

Par. 2.
Opłaty

 1. Udział w Kongresie MEATing 2024 jest odpłatny.
 2. Wysokości opłat zostały podane na stronie Kongresu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

Par. 3.
Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Kongresie MEATing 2024 może być ograniczona przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie MEATing 2024 jest skuteczne (potwierdzone mail-em zwrotnym) wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://meating.pl/rejestracja lub przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia uczestnictwa w terminie najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem Kongresu MEATing 2024.
 3. Organizator gwarantuje Uczestnikowi tylko te świadczenia, które były możliwe do wykonania po terminie otrzymania Zgłoszenia uczestnictwa. Chodzi tutaj głównie o ewentualną rezerwację miejsc noclegowych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w Kongresie MEATing 2024.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w Kongresie MEATing 2024 możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty dojazdu na Kongres MEATing 2024 oraz powrotu z Kongresu MEATing 2024 Uczestnik pokrywa we własnym zakresie

Par. 4.
Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie MEATing 2024 oraz zwrot opłaty kongresowej w całości możliwe są w przypadku pisemnego zgłoszenia takiej rezygnacji, na adres redakcji („Rzeźnik polski” ul. M.C. Skłodowskiej, 47-400 Racibórz), z dopiskiem na kopercie „Rezygnacja MEATing 2024”, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.
 2. Rezygnacja w terminie 1-29 lutego 2024 r., pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jak w pkt. 1, daje prawo zwrotu opłaty kongresowej w wysokości 50% całości zamówionych świadczeń.
 3. Rezygnacja po terminie 29 lutego 2024 r. nie daje prawa zwrotu opłaty kongresowej w żadnej wysokości.
 4. Każdorazowo Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia maksymalnie 10% wysokości uiszczonej opłaty na poczet kosztów manipulacyjnych.
 5. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona, jednakże nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Par. 5.
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu MEATing 2024 zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator ustala plan Kongresu MEATing 2024 oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu MEATing 2024, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2024, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Kongresu MEATing 2024, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu MEATing 2024 w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły wyższej. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci Uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu MEATing 2024.

Par. 6.
Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Kongresu MEATing 2024 do zasad bezpieczeństwa i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2024.

Par. 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Kongresu MEATing 2024.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu MEATing 2024, w tym stworzenia listy Uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za udział w Kongresie MEATing 2024 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń tytułem opłaty za udział w Kongresie MEATing 2024 lub innych.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Kongresu MEATing 2024, w tym stworzenia listy Uczestników oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Organizatora w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów partnerskich, na podany adres e-mail. Wyraża również zgodę na przekazanie tych danych Partnerom Kongresu. Akceptuje również, że w tym celu będą przetwarzane te dane osobowe. Będą one przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. 
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie MEATing 2024.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji Uczestników.
 6. Podczas Kongresu MEATing 2024 Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres poczty elektronicznej: rzeznik@mieso.com.pl najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia Kongresu MEATing 2024.

Par. 8.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.