REGULAMIN

Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2021

Par. 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2021, zwanego dalej Kongresem MEATing 2021, organizowanego na terenie MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, znajdującego się pod adresem: ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Kongres MEATing 2021 odbędzie się w dniach 7-8 września 2021 r.
 2. Regulamin niniejszy określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
 3. Regulamin został zamieszczony na stronie www.meating.pl zwanej dalej stroną Kongresu.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Kongresu.
 5. Organizatorem Kongresu MEATing 2021 jest wydawca miesięcznika „Rzeźnik polski” – firma PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3, posiadająca NIP: 754-153-39-29.

Par. 2.
Opłaty

 1. Udział w Kongresie MEATing 2021 jest odpłatny.
 2. Wysokości opłat zostały podane na stronie Kongresu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

Par. 3.
Warunki uczestnictwa

Formuła stacjonarna

 1. Liczba osób uczestniczących w Kongresie MEATing 2021 może być ograniczona przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie MEATing 2021 jest skuteczne (potwierdzone mail-em zwrotnym) wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem meating.pl/rejestracja lub przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia uczestnictwa w terminie najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem Kongresu MEATing 2021.
 3. Organizator gwarantuje Uczestnikowi tylko te świadczenia, które były możliwe do wykonania po terminie otrzymania Zgłoszenia uczestnictwa. Chodzi tutaj głównie o ewentualną rezerwację miejsc noclegowych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w Kongresie MEATing 2021.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w Kongresie MEATing 2021 możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty dojazdu na Kongres MEATing 2021 oraz powrotu z Kongresu MEATing 2021 Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 Formuła online

 1. Liczba osób uczestniczących w Kongresie MEATing 2021 (forma online) może być ograniczona przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie MEATing 2021 (forma online) jest skuteczne (potwierdzone mailem zwrotnym) wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://meating-online.pl/register/ oraz zatwierdzenie jego zgłoszenia przez Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w Kongresie MEATing 2021 (forma online).
 4. Udział osoby niepełnoletniej w Kongresie MEATing 2021 (forma online) nie jest możliwy.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Par. 4.
Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie MEATing 2021 oraz zwrot opłaty kongresowej w całości możliwe są w przypadku pisemnego zgłoszenia takiej rezygnacji, na adres redakcji („Rzeźnik polski” ul. M.C. Skłodowskiej, 47-400 Racibórz), z dopiskiem na kopercie „Rezygnacja MEATing 2021”, nie później niż do dnia 15 lipca 2021 r.
 2. Rezygnacja w terminie 16 lipca – 15 sierpnia 2021 r., pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jak w pkt. 1, daje prawo zwrotu opłaty kongresowej w wysokości 50% całości zamówionych świadczeń.
 3. Rezygnacja po terminie 16 sierpnia 2021 r. nie daje prawa zwrotu opłaty kongresowej w żadnej wysokości.
 4. Każdorazowo Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia maksymalnie 10% wysokości uiszczonej opłaty na poczet kosztów manipulacyjnych.
 5. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona, jednakże nie później niż do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Par. 5.
Odpowiedzialność Organizatora

Formuła stacjonarna

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu MEATing 2021 zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator ustala plan Kongresu MEATing 2021 oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu MEATing 2021, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2021, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Kongresu MEATing 2021, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu MEATing 2021 w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły wyższej. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci Uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu MEATing 2021.

Formuła online

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu MEATing 2021 zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator ustala plan Kongresu MEATing 2021 oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu MEATing 2021, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2021, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Kongresu MEATing 2021, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu MEATing 2021 w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły wyższej.
 5. Strona Kongresu może zawierać odnośniki i/lub oprogramowanie niezależnych firm zewnętrznych. Nie kontrolujemy takich niezależnych usług i nie ponosimy za nie odpowiedzialności oraz nie sprawdziliśmy i nie zatwierdziliśmy ich treści ani polityki prywatności (o ile takowa istnieje). Skorzystanie z takich niezależnych usług za pośrednictwem strony Kongresu podlegają indywidualnemu osądowi Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności dokonanych przez osoby nieuprawnione.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Uczestnika osobom trzecim Identyfikatorów i haseł logowania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z braku łączności telekomunikacyjnej pomiędzy Uczestnikiem a stroną Kongresową.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika, w tym utracone korzyści, w przypadku niedostępności strony Kongresu, w tym w szczególności na skutek awarii, innych systemów łączności lub zasilania.

Par. 6.
Odpowiedzialność Uczestnika

Formuła stacjonarna

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Kongresu MEATing 2021 do zasad bezpieczeństwa i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2021.

Formuła online

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie ewentualne zniszczenia.

Par. 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Kongresu MEATing 2021.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu MEATing 2021, w tym stworzenia listy Uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za udział w Kongresie MEATing 2021 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń tytułem opłaty za udział w Kongresie MEATing 2021 lub innych.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Kongresu MEATing 2021, w tym stworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie MEATing 2021.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji Uczestników.
 6. Podczas Kongresu MEATing 2021 Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres poczty elektronicznej: rzeznik@mieso.com.pl najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia Kongresu MEATing 2021.

Par. 8.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r.