Regulamin MEATing 2020

Regulamin Kongresu MEATing 2020


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2020, zwanego dalej Kongresem MEATing 2020, organizowanego na terenie MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, znajdującego się pod adresem: ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Kongres MEATing 2020 odbędzie się w dniu 9. września 2020 r.
 2. Regulamin niniejszy określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.
 3. Regulamin został zamieszczony na stronie www.meating.pl zwanej dalej stroną Kongresu.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Kongresu.
 5. Organizatorem Kongresu MEATing 2020 jest wydawca miesięcznika „Rzeźnik polski” – firma PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, z siedzibą w Opolu (kod pocztowy 45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3, posiadająca NIP: 754-153-39-29.

§ 2 Opłaty

 1. Udział w Kongresie MEATing 2020 jest odpłatny.
 2. Wysokości opłat zostały podane na stronie Kongresu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Liczba osób uczestniczących w Kongresie MEATing 2020 może być ograniczona przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie MEATing 2020 jest skuteczne (potwierdzone mail-em zwrotnym) wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem rejestracja.meating.pl lub przesłanie przez Uczestnika Zgłoszenia uczestnictwa w terminie najpóźniej do 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu MEATing 2020.
 3. Organizator gwarantuje Uczestnikowi tylko te świadczenia, które były możliwe do wykonania po terminie otrzymania Zgłoszenia uczestnictwa. Chodzi tutaj głównie o ewentualną rezerwację miejsc noclegowych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w Kongresie MEATing 2020.
 5. Udział osoby niepełnoletniej w Kongresie MEATing 2020 możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Koszty dojazdu na Kongres MEATing 2020 oraz powrotu z Kongresu MEATing 2020 Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie MEATing 2020 oraz zwrot opłaty kongresowej w całości możliwe są w przypadku pisemnego zgłoszenia takiej rezygnacji, na adres redakcji („Rzeźnik polski” ul. M.C. Skłodowskiej, 47-400 Racibórz), z dopiskiem na kopercie „Rezygnacja MEATing 2020”, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 2. Rezygnacja w terminie 1 lipca – 31 lipca 2020 r., pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jak w pkt. 1, daje prawo zwrotu opłaty kongresowej w wysokości 50% całości zamówionych świadczeń.
 3. Rezygnacja po terminie 31 lipca 2020 r. nie daje prawa zwrotu opłaty kongresowej w żadnej wysokości.
 4. Każdorazowo Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia maksymalnie 10% wysokości uiszczonej opłaty na poczet kosztów manipulacyjnych.
 5. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona, jednakże nie później niż do dnia 15 sierpnia 2020 r.

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Kongresu MEATing 2020 zgodne z opisem na stronie internetowej Kongresu.
 2. Organizator ustala plan Kongresu MEATing 2020 oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu MEATing 2020, nawet w dniu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2020, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Kongresu MEATing 2020, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu MEATing 2020 w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych / siły wyższej. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci Uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu MEATing 2020.

§ 6 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wszystkich wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Kongresu MEATing 2020 do zasad bezpieczeństwa i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Kongres MEATing 2020.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Kongresu MEATing 2020.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Kongresu MEATing 2020, w tym stworzenia listy Uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za udział w Kongresie MEATing 2020 oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń tytułem opłaty za udział w Kongresie MEATing 2020 lub innych.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Kongresu MEATing 2020, w tym stworzenia listy Uczestników.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie MEATing 2020.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji Uczestników.
 6. Podczas Kongresu MEATing 2020 Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres poczty elektronicznej: rzeznik@mieso.com.pl najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia Kongresu MEATing 2020.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.